Hopp til hovedinnhold (trykk enter)
Arkivplan.no
Printer-ikon Utskriftsvennlig versjon

Oversikt over interkommunale samarbeid i Eidfjord kommune

Oversikt over interkommunale samarbeid i Eidfjord kommune

 

 

 

 

 

 

 

Dato 

 

19.04.2022

                   

Versjon

 

1

                   

Dokumentansvarlig:

 

Monica H. Hereid

                 
                         

 Navn på samarbeidet

Prosent / andel

Arkivreferanse

Etablert dato

Avviklet dato

Deltakere

Arkivlov

Funksjonsområde

Samarbeidsform

Arkivansvarlig

Arkivsystem

Dokumentasjonsplikter

Arkivdepot

Navn på det interkommunale samarbeidet

Legg inn kor stor eigarprosent / brøk me har 

Arkivreferanser til saksnummer hvor avtalene er arkivert.

Etableringsdato (DD.MM.ÅÅÅÅ).  

Avviklingsdato (DD.MM.ÅÅÅÅ).  

Hvilke kommuner, eventuelt andre, deltar i samarbeidet? Spesifiser dersom noen har trukket seg ut.

Følger det interkommunale samarbeids-organet arkivloven?

Hvilke funksjoner eller oppgaver utfører samarbeidet for eierkommunene?  

Hvilken type samarbeidsform? Et interkommunalt samarbeid skal etter kommuneloven §17-1 foregå gjennom interkommunalt politisk råd, kommunalt oppgavefellesskap, vertskommunesamarbeid, interkommunalt selskap, aksjeselskap, samvirkeforetak,  forening eller en annen måte som det er rettslig adgang til.

Hvem har ansvar for det interkommunale samarbeidets arkiv og journalføring? Navn på organ og kontaktperson.

Navn på system som brukes til arkiveringen for det interkommunale sammarbeidet. 

Er dokumentasjonspliktene i særlovgivning i samarbeidsorganet kartlagt?

 Beskriv hvilket arkivdepot som skal langtidsbevare arkivmaterialet. Når skal overføring til arkivdepot skje?

                         

Aksjeselskap og andelar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOOK Hardanger AS

33,4%

21/555

08.07.2022

 

Eidfjord kommune
Ulvik herad
Fjord Tours Group AS
Øvrige lokale næringsaktørar

 

Salg og distribusjon av reiselivsprodukter i Hardanger. Videre skal  selskapet fremme og utvikle Hardanger som reisemål, ved å initiere og  utvikle nye initiativ og produkter, enten gjennom andre, sammen med  andre eller i egen regi. Selskapet skal jobbe for å gjøre lokale  opplevelser, aktiviteter og attraksjoner mer tilgjengelig gjennom å  legge til rette for bedre transport og mobilitetstjenester. Selskapet  kan også ha eierskap i andre selskaper som driver samme eller  beslektet virksomhet

AS

       

Hardangervidda Natursenter AS

100 %

 

04.05.1994

 

Eidfjord

Nei

Å etablera, forvalta, eiga og driva Norsk Natursenter, eit natur- og  kulturhistorisk opplevingssenter. Å samla og spreia kunnskap om  samspelet i naturen, og relasjonene mellom natur og menneskeleg  verksemd og skape eit nært møte mellom det moderne mennesket og  naturen. Å vera eit statleg autorisert besøkssenter for nasjonalparken  Hardangervidda. 

AS

 

 

 

 

Sysendalen Skisenter AS

100 %

 

15.04.1983

 

Eidfjord

Nei

Eie, bygge og drive alpinanlegg og andre tiltak i nær sammenheng med  dette til fordel for idrett og friluftsliv i Sysendalen. 

AS

 

 

 

Deler av arkivet er i Eidfjord kommune sitt arkiv.

Destinasjon Eidfjord AS

100 %

04/1067

21.09.2004

 

Eidfjord

Nei

Turistkontor - drift og vertskapsrolle. Cruisekai - drift, operasjon,  mottak. Produktutvikling - de som pådrivar, verktøy og  kompetanse-/koordineringssenter. Destinasjonsutvikling - de som  pådrivar, verktøy og kompetanse-/koordineringssenter. Marknadsføring  av reisemålet Eidfjord - eksternt og internt. 

AS

 

 

 

 

Eidfjord Utvikling AS

100 %

 

 

17.03.2014

Eidfjord

Nei

Næringsutvikling

AS

 

 

 

Arkivet er avlevert Eidfjord kommune for langtidsbevaring

Hardangerviddatunnelene AS

50 %

12/420

11.09.2012

 

Eidfjord kommune
 Hol kommune

Nei

Etablere sikker helårsvei over Hardangervidda gjennom bygging av  tunneler. 

AS

 

 

 

 

Dag og Tid AS

2 aksjar

 

18.04.1964

 

 

Nei

Å gje ut ei partipolitisk ubunden avis på nynorsk.  Selskapet skal kunne drive handel og eige eller på  annen måte ta del i andre forretningstiltak. 

AS

 

 

 

 

Vann Vest AS

1 av 18 aksjar

19/278

04.12.2019

 

Alver kommune
 Bjørnafjorden kommune
 Voss kommune
 Eidfjord kommune
 Gulen kommune
 Kvam kommune
 Kvinnherad kommune
 Masfjorden kommune
 Modalen kommune
 0sterøy kommune
 Samnanger kommune
 Ulvik herad
 Vaksdal kommune
 Austevoll kommune
 Austrheim kommune
 Fitjar kommune
 Haugesund kommune
 Sveio kommune 

Nei

Samarbeidsorganisasjon for eierne. Selskapet skal fremme samarbeid og  kompetanseutvikling, gjennom å utføre og tilrettelegge for  erfaringsutveksling, opplæring og informasjonsvirksomhet. Selskapet  skal utføre og formidle tjenester, knyttet til vann- og  avløpsvirksomhet, som for eksempel bistand til drift,  kvalitetssikring, vannmiljø og beredskap. Selskapet kan inngå  samarbeidsavtaler med eller delta i andre foretak i den grad dette er  formålstjenlig

AS

 

 

 

 

Kommunekraft AS

1 aksje

 

12.03.1995

 

 

Nei

Formidle aksjeeiernes disponible kraft, herunder  konsesjonskraft, og drive annen virksomhet  tilknyttet slik formidling.

AS

 

 

 

 

Visit Hardangerfjord - Tidlegare Reisemål Hardangerfjord AS

34 aksjar

 

25.03.1993

 

 

Nei

Som konsulent på tilskudds- og konsulentbasis å  samordne all marknadføring i Hardangerregionen og  tiltak som kan vere med å styrke reiselivsnæringa  i regionen.  Målet til selskapet er vidare på vanlege vilkår å  utføre oppdrag for verksemder og andre når det  gjeld marknadsføring og reklameretta verksemd,  produktutvikling m.v., samt å delta i forretnings-  retta verksemd relatert til reiseliv. 

AS

 

 

 

 

Hardanger Energi AS

4000 aksjar

11/104

28.06.2001

 

 

Nei

Føremålet til selskapet er å syte for produksjon og omsetning av  elektrisk kraft etter forretningsmessig prinsipp. Selskapet kan driva  eller eiga anna verksemd med naturlig tilknytning til føremålet, samt  eiga, delta i eller samarbeida med andre verksemder som har liknande  føremål eller naturleg tilknytning til føremålet. 

AS

 

 

 

 

Energiselskapet Hardanger AS

24,21 %

19/308

02.11.2016

 

Eidfjord kommune
 Ullensvang herad
 Jondal kommune
 Ulvik herad

Nei

Eiga aksjer og andeler i selskaper som driver virksomhet i form av å  byggja og driva energiforsyning i heile konsesjonsområdet - herunder  overføring, produksjon og omsetning, av elektrisk kraft. Selskapet og  konsernet skal vera ei konkurransedyktig og lønsam verksemd med drift  etter forretningsmessige prinsipp. Vidare kan selskapet driva eller  eiga anna verksemd, eller andre verksemder med naturleg tilknytning  til føremålet, delta i eller samarbeida med andre verksemder som har  liknande føremål eller naturleg tilknytning til føremålet. Selskapet  skal arbeida for: - Å oppretthalde einrimeleg og sikker  energiforsyning i heile konsesjonsområdet. -Vera ein  leiande totalleverandør av energi og energitenester innanfor  konsesjonsområdet. - Vera ein serviceinnstilt og miljøbevist  energileverandør. 

AS

 

 

 

 

EPI AS

4,70 %

 

24.04.2020

 

 

Nei

Hovedformålet til selskapet er å fremme miljøvennlig skipsfart. EPI er  et verktøy som gir havnene mulighet til å benytte økonomiske  insentiver for å fremme bærekraftig skipsfart. Epi AS skal  videreutvikle og fremme EPI som løsning for å karakterisere skips  miljøpåvirkning når de ligger ved kai.

AS

 

 

 

 

Rehabiliteringssenteret AIR AS - Tidlegare Attføringssenteret i Rauland

1 aksje

 

04.05.1987

 

 

Nei

Drift av eit rehabiliteringssenter i spesialhelsetenesta der auka  arbeidsdeltaking er det overordna målet. AiR - Klinikk si  kjerneverksemd er å bidra til at personar som er utanfor, eller i fare  for å falle ut av arbeidslivet på grunn av helseproblem, får betre  funksjon og auka bevisstgjering av deira ressursar og mogleghetar, på  ein måte som styrkjer arbeidsevna. AiR klinikk har fokus både på  individet og omgjevnadane for å oppnå auka arbeidsdeltaking. AiR -  Nasjonalt kompetansesenter for arbeidsretta rehabilitering si  kjerneverksemd er å bidra til forsking, fagutvikling, formidling,  nettverk og innovasjon innan faget arbeidsretta rehabilitering. 

AS

 

 

 

 

Hardanger og Voss museum -Tidlegare nemningar som no er fusjonert -  Hardanger Fartøyvernsenter - Hardangerjakt

15 aksjar

21/930

26.09.1984

 

Kvam herad
 Ullensvang kommune
 Ulvik herad
 Eidfjordkommune
 Voss herad
 Kvinnherad kommune
 Vestland fylkeskommune

Nei

Eit nasjonalt senter for fartøyvern, driftar av museumsfartøy og eit  spesialmuseum for båt og fartøykulturen. Stiftinga Hardanger  fartøyvernsenter kan stille anlegget og eigenlutar til disposisjon for  sosialpedagogisk arbeid.  

Stifting

 

 

 

 

Studentsamskipnaden på Vestland - Tidlegare Studentskamskipnaden i Bergen (SIB)

1 stk Leigerett Fantoft studentbustad

 

1980

 

 

Ikkje relevant

Velferdsorganisasjon for studenter i h.h.t. lov av  9. mai 1986 nr 19. 

Organisasjon

Ikkje relevant

Ikkje relevant

Ikkje relevant

Ikkje relevant

Næringshagen i Hardanger AS

25 aksjar

15/621
 17/82

23.07.2015

 

 

 

Driva rådgjeving og utvikling av kompetanse for dei mål- og  medlemsbedrifter som er tilknytt næringshagen. NIH skal også gje råd  og støøte til nyetablerte næringsdrivande. NIH er deltakar i SIVA  (Statens Industrivekstanlegg) sitt næringshageprogram.

AS

 

 

 

 

E134 Haukelivegen AS

1 aksje

 

10.01.2001

 

 

 

Arbeide for utbygging og standardheving av transportkorridoren E134  Karmøy-Frogn, RV36 Seljord-E18 og sambandet E134-Bergen. I tillegg kan  selskapet arbeide for å fremje interessene til viktige sidegreiner til  denne transportkorridoren når dette styrker arbeidet for korridoren.  Selskapet kan ta initiativ til å opprette finansieringsselskap og  utbyggingsselskap. Selskapet har høve til å delta i og/eller arbeide  saman med andre selskap med tilsvarande føremål. Selskapet står elles  fritt til å setje i verk tiltak og bruke dei verkemiddel som er  tilgjengeleg og aktuelle for å fremje føremålet til selskapet. 

AS

 

 

 

 

Biblioteksentralen SA

1 aksje

 

04.02.1952

 

 

 

Være et serviceorgan for alle typer offentlige biblioteker.  Biblioteksentralen har til oppgave å være hovedleverandør av produkter  og tjenester til biblioteker og lignende institusjoner. I tillegg kan  Biblioteksentralen delta i/etablere virksomhet med det formål å  betjene det totale bok-, informasjon- og kunnskapsmarkedet.  Biblioteksentralen skal drives etter vanlige bedriftsøkonomiske  prinsipper, slik at det skapes økonomisk trygghet og  utviklingsmuligheter og slik at andelseiernes interesser ivaretas på  beste måte.

Samvirkeforetak - 1520 kommunalt eide aksjeselskaper

 

 

 

 

Interkommunale politiske råd - kommunelova § 18 4.ledd bokstav h.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hardangerrådet IKS

10 %

 

15.10.2003

 

Eidfjord kommune
 Kvam kommune
 Ullensvang kommune
 Ulvik herad

Ja

Hovudoppgåva er å styrkja regionen gjennom større grad av forpliktande  samarbeid.    Samarbeidet skal leggja til grunn deltaking frå likeverdige partar og  skal vera eit supplement og ei støtte til kommunane si eiga verksemd.

IKS

Hardangerrådet

 

 

 

Interkommunalt arkiv i Hordaland IKS

3,20 %

Ny selskaps-avtale frå 2020 - Sak 19/383

22.05.2002

 

Alver kommune
 Askøy kommune
 Austevoll kommune
 Austrheim kommune
 Bjørnafjorden kommune
 Bømlo kommune
 Eidfjord kommune
 Etne kommune
 Fedje kommune
 Fitjar kommune
 Kvam herad
 Kvinnherad kommune
 Masfjorden kommune
 Modalen kommune
 Osterøy kommune
 Samnanger kommune
 Stord kommune
 Sveio kommune
 Tysnes kommune
 Ullensvang kommune
 Ulvik herad
 Vaksdal kommune
 Voss herad
 Øygarden kommune

Ja

Rådgivning og veiledning i arkivfaglige spørsmål, ordning av eldre  arkiv. Depotenester for medlemskommunane. 

IKS

Interkommunalt Arkiv i Hordaland

 

 

 

Indre Hordaland Miljøverk IKS

4,80 %

 

19.01.1994

 

Eidfjord kommune
 Ulvik herad
 Voss herad

 

1.Innsamling og transport er avfall.    2.Bygging og drift av behandlingsanlegg for restavfall.    3.Bygging og drift av innsamlingssystem, mottak og anlegg for  gjenvinning i samsvar med dei til ei kvar tid gjeldande nasjonale og  strategiske mål i avfallspolitikken.    4.Å vere ein seriøs aktør med tillit i marknaden.  Forvaltningsoppgåvene skal ivaretakast på ein slik måte at kommunane  får sine oppgåver løyste i samsvar med lovverket, og slik at brukarane  opplever tilbodet som meiningsfylt.    Selskapet vil arbeide for avfallsreduksjon og effektiv forvaltning.    I ei breiare perspektiv vil selskapet samarbeide med aktuelle aktørar  for å vidareutvikle dei naturlege ressursane i regionen.    5.Selskapet kan delta i eller eiga selskap med beslekta føremål.

IKS

 

 

 

 

Vestlandsrevisjon IKS

 

19/626

06.11.2019

 

VOSS HERAD
 ULLENSVANG KOMMUNE
 OSTERØY KOMMUNE
 AUSTRHEIM KOMMUNE
 MASFJORDEN KOMMUNE
 ULVIK HERAD
 EIDFJORD KOMMUNE
 FEDJE KOMMUNE
 MODALEN KOMMUNE

 

Selskapet leverer revisjonstenester til eigarkommunane i samsvar med  Lov om kommunar og fylkeskommunar av 22.06.2018, kap. 24/ til ei kvar  tid gjeldande kommunelov.    Selskapet leverer revisjonstenester innanfor finansiell revisjon,  forvaltningsrevisjon, selskapskontroll, attestasjonsfråsegner og  rådgjevingstenester.    Selskapet skal vidareutvikla ekspertise og effektivitet på kommunal  revisjon og gje selskapet fagleg, administrativ og økonomisk gevinst  gjennom tidsriktig teknologisk utvikling og kompetanseutvikling i tråd  med den faglege utviklinga i bransjen.    Selskapet kan inngå samarbeidsavtaler med andre selskap med  tilsvarande formål.    Selskapet kan eiga/delta i andre selskap som leverer revisjonstenester  og andre tenester som naturleg høyrer slike verksemder til.    Selskapet er ope for nye kommunar som ynskjer å gå inn i  Vestlandsrevisjon IKS.

IKS

 

 

 

 

Kommunalt oppgåvefellesskap - kommunelova § 19 4.ledd bokstav j.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skule- og barnehagefagleg ansvarleg

1/3 - 33,33%

13/847

30.06.2014

30.06.2021

Eidfjord
 Granvin
 Ulvik

Ja

Stilling som skule- og barnehageansvarleg er 100% stilling. Innehavaren av stillinga
 er skulefagleg ansvarleg etter opplaeringslova $ 13-1 for kommunane Ulvik,
 Eidfjord og Granvin. Vidare er vedkommande barnehagefagleg ansvarleg for dei same kommunane.

Oppgåvefellesskap

Sakshandsamar nyttar Sak-/arkivsystemet til Eidfjord kommune

 

 

 

Vertskommunesamarbeid - kommunelova kapittel 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hardanger barnevern

 

14/839 og 20/898

 

 

Eidfjord
 Ullensvang
 Ulvik

Ja

Barneverntenestene i kommunane Eidfjord, Ulvik og Ullensvang er samorganisert i ei
 teneste, Hardanger barnevernteneste, der Ullensvang kommune er vertskommune.
 Denne felles barneverntenesta skal ivareta oppgåver etter Lov om barneverntenestar for
 alle kommunane. Det skal skiljast mellom kommunane i rapporteringane til Fylkesmannen i
 Vestland og SSB.

Vertskommunesamarbeid

Ullensvang kommune

 

 

Det vert eit fellesarkiv i Ullensvang, med eit særskilt arkiv for kvar kommune, slik at sakene
 vert halde frå kvarandre. Gamle og avslutta barnevernssaker vert oppbevart som før av den
 einskilde kommune, eventuelt overført interkommunalt arkiv i Hordaland.
 Det er oppretta ei avdeling for kvar kommune i fagprogrammet, slik at det kan rapporterast
 særskilt for kvar kommune.
 helde fråskilt frå kvarandre. Gamle og avslutta barnevernssaker vert oppbevart som før av
 den einskilde kommune, eventuelt overført interkommunalt arkiv i Hordaland.

Interkommunal legevakt

 

20/114

 

 

Voss herad
 Eidfjord kommune
 Ulvik herad
 Ullensvang kommune
 Vaksdal kommune
 Kvam kommune

 

 

Vertskommunesamarbeid

 

 

 

Voss herad

Samarbeidsavtale om brann og redningstenester

 

19/330

18.12.2019

 

Eidfjord kommune
 Voss herad

Ja

Ill. Voss brannvern sine oppgåver
 Voss brannvern utførerfylgjande oppgåverfor Eidfjord kommune:
 
 1. Brannsjeffunksjon
 Brannsjef på Voss er også brannsjef i Eidfjord kommune. Dette inneber mellom anna
 fylgjande oppgåver:
 - Leia det brannførebyggjande arbeidet i Eidfjord kommune
 - Ha leiaransvaret for beredskap og operative tenester i Eidfjord kommune
 - Brannsjefen eller hans representant møter i kommunens krise- og
 beredskapsleiing på førespurnad frå rådmann/ordførar i Eidfjord kommune.
 - Brannsjefen kallar inn til allmøte ein gong i året. Dette vert i lag med Voss
 brannvern og ev. andre brannvern.
 
 2. Brannforebyggande oppgåver
 Voss brannvern skal mellom anna:
 lnformera om farar ved brann og om framferd i tilfelle brann og andre ulykker
 Delta i utarbeidinga av ny brannordning i Eidfjord kommune.
 Med utgangspunkt i brannordninga og i lista over særskilte brannobjekt
 fastsetja satsingsområde og tiltak for a redusera risikoen for brann på ein
 effektiv måte.
 Føra tilsyn i særskilte brannobjekt. Det inneber:
 Voss brannvern skal kvart år utarbeida plan for tilsyn i særskilte
 brannobjekt innan 1 desember året i forvegen.
 Voss brannvern skal gjennomføra og følgja opp tilsyn i samsvar med
 den utarbeidde planen.
 Voss brannvern skal innan 1. mars kvart år ha utarbeidd årsrapport
 som også inneheld oversikt over fjorårets tilsyn.
 Ved tilsyn på kommunale bygg skal Voss brannvern nytta aktuell
 representant for eigar og brukar i Eidfjord kommune som
 kontaktperson. Eidfjord kommune sender Voss brannvern oppdatert
 liste over kontaktpersonar.
 Utfora brannvesenet sine oppgåver knytt til krigs- og krisesituasjonar og til
 handtering av farlig stoff og transport av farlig gods på veg i samsvar med
 gjeldande lovverk.
 Halda brannslukkingsøving for kommunen ved førespurnad.
 Delta i ROS-arbeid og uttala seg som brannfagleg mynde for Eidfjord kommune der
 dette er naudsynt, og Eidfjord kommune ber om det.
 
 3. Brann- og redningsberedskap
 Voss brannvern har ansvar for overordna beredskapsleiing, irekna overordna vakt
 heile døgeret heile året.
 Innsatsmannskap i Eidfjord kommune er underlagt brannsjefen på Voss sin
 overordna vakt.
 Utrykningsleiar frå Eidfjord brannvern har leiaransvaret på skadestad i Eidfjord
 kommune. Overordna vakt kan velja å overta leiaransvaret på skadestad i Eidfjord
 kommune.
 Overordna vakt skal rykka ut til skadestad i Eidfjord kommune når han meiner at det
 er naudsynt.
 Minst ein representant for Voss brannvern skal delta på planlegging og
 gjennomføring av øvingar ved behov saman med Eidfjord brannvern.
 
 4. Feietenester
 Voss brannvern og Eidfjord kommune kan inngå eigen avtale om feietenester i
 Eidfjord kommune. Eidfjord kommune vil varsla Voss brannvern om behov for
 feietenester minst 6 månadar i førevegen.
 
 5. Evalueringsmøte
 Ein gong pr. år skal Voss brannvern ha evalueringsmøte med Eidfjord kommune der
 erfaringane med samarbeidet mellom kommunane vert drøfta. Møtet skal
 gjennomførast innan utløpet av april månad og finna stad i Eidfjord. Voss
 brannvern er ansvarleg for å kalla inn til møtet. Brannsjefen på Voss skal delta.

Samarbeidet er inngått med bakgrunn i kommunelovas § 20-2 om administrativt
 vertskommunesamarbeid. Denne avtale fylgjer kommunelova § 20-4 om oppretting
 av skrifteleg samarbeidsavtale.

VII. Sakshandsaming, arkiv og nærvær i Eidfjord
 Både Voss he rad og Eidfjord kommune har eit sjølvstendig arkivansvar for saker som
 er omfatta av denne avtalen. Voss brannvern skal senda alle skriv, saker, vedtak og
 annan skriftleg dokumentasjon som omhandlar Eidfjord kommune i kopi til Eidfjord
 kommune, slik at Eidfjord kommune kan oppfylla sitt arkivansvar. Kopiane skal Voss
 herad senda til Eidfjord kommune fortløpane.
 Likeeins skal Eidfjord kommune utan opphald senda vidare til Voss brannvern alle
 dokument som vert sendt til Eidfjord kommune, men som Voss brannvern etter denne
 avtalen skal svara på eller handsama.
 Voss he rad skal fylgja Eidfjord kommune sine rutiner for saker til politisk handsaming

 

 

Eidfjord kommune har arkivert dokumenta i Sak-/arkivsystemet i tillegg at det på papir

Bergen kommune - Avtale om syns- og audiopedagogisk teneste 

 

16/760
 04/56

01.01.2017

 

Kommunene i Hordaland
 Hordaland fylkeskommune

 

Syns- og Audiopedagogisk Teneste i Hordaland (SAPT) skal gi råd, veiledning og tjenester knyttet til
 syns- og hørselsfeltet til innbyggerne i Hordaland fylke. Tjenesten jobber på både system- og
 individnivå. Bergen kommune har arbeidsgiveransvar for de ansatte i tjenesten. SAPT er en
 resultatenhet under byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett (BBSI) og inngår under seksjon for
 spesialpedagogiske tjenester.
 Tjenesten skal gi syns- og audiopedagogiske tjenester til barn, unge og voksne i Hordaland fylke. AIie
 som har et reelt hørsels- eller synstap med dokumentasjon fra spesialisthelsetjenesten kan få hjelp
 fra tjenesten. Prioriterte grupper er barn og unge.

 

Bergen kommune ansetter enhetsleder. Styret i SAPT vedtar instruks utover de krav til
 stillingen som gjelder for resultatenhetslederne i Bergen. Enhetsleder er sekretær for styret.
 I daglig administrativ drift forholder enhetsleder seg til styreleder og administrasjonen i
 Bergen kommune.
 
 Arkivering og register
 SAPT fører register over brukere av tjenesten. Tjenesten opererer etter fritak med hjemmel 57-14 i
 personopplysningsforskriften.

 

 

Bergen kommune

PPT og kommunepsykolog samarbeid

 

20/1037

22.12.2020

 

Voss herad
 Ulvik herad
 Eidfjord kommune

 

 

Samarbeidet mellom Voss herad, Ulvik herad og Eidfjord kommune er heimla i
 kommunelova § 20-2 og er eit administrativt vertskommunesamarbeid.

Voss herad

 

 

Voss herad

Digi Vestland

 

20/957

 

 

 

 

Formålet med samarbeidet innanfor Digi Vestland er å understøtte KS i arbeidet med
 nasjonale og felles kommunale satsingar på digitaliseringsområdet, vere eit tilretteleggande
 gjennomføringsorgan som støttar kommunane i digitaliseringsarbeidet og framstå som eit
 bindeledd mellom den enkelte kommune og KS i dette arbeidet. Det skal arbeidast for å sikre
 at digitaliseringsnettverket blir ein sentral del i KS sin samstyringsstruktur på
 digitaliseringsområdet.
 Det er eit mål for samarbeidet å oppnå gjenbruk av erfaringar og løysingskomponentar i heile
 fylket og å bidra regionalt inn mot nasjonal utvikling. Sekretariatet vil derfor aktivt arbeide
 for regional representasjon på relevante arenaer.

Bergen kommune har ansvar for tilrettelegging av eit felles sekretariat/prosjektkontor
 samlokalisert med Seksjon for digitalisering og innovasjon.
 Bergen kommune utpeikar leiar for sekretariatet. Leiar for sekretariatet har ansvar for å
 realisere samarbeidet i medhald av samarbeidsavtalen, mandat og andre vedtak fatta i
 styringsgruppa.
 Sekretariatet forvaltar den samla porteføljen av nasjonale og regionale tiltak og prosjekt på
 vegner av styringsgruppa. Sekretariatet skal ta i vare følgande funksjonar:
 Administrasjon (følge opp samarbeidsavtalen og koordinere underliggande tiltak og
 prosjekt)
 Budsjettering, budsjettoppfølging og tildeling av midlar innanfor vedtatte rammer
 Etablere interne rutinar og prosessar knytte til prosjektgjennomføring
 Koordinere ekstern kommunikasjon og samhandling
 Dokumenthandtering og arkivering
 Administrativ forvaltning av metodar, verktøy og felles spesifikasjonar

Bergen kommune

 

 

Bergen kommune

Viltforvaltning

 

22/513

2022

 

Eidfjord
 Ullensvang

 

 

Kommunelova kapittel 20 opnar for to typar vertskommunesamarbeid. Den eine er
 administrativt samarbeid, og den andre er felles, folkevald nemnd.
 Me har vurdert desse typane samarbeid, og vil – som de ser av avtaleutkastet – føreslå
 felles, folkevald nemnd. Bakgrunnen for dette er mellom anna at vedtak om nye
 bestandsplanar, bestandsplanområde og vald normalt vert handsama politisk hjå oss.
 Ein felles, folkevald nemnd vil også kunna handsama prinsipielle saker, slik me har
 føreslått. Nemnda vil dessutan bestå av medlem frå begge kommunane

Ullensvang kommune

 

 

 

IUA (Interkommunat utvalg mot akutt forurensing) Bergen Region

 

 

 

 

Alver, Askøy, Austevoll, Austrheim, Bergen, Bjørnafjorden, Eidfjord, Fedje, Gulen, Hyllestad, Kvam, Masfjorden, Modalen, Osterøy, Samnanger, Solund, Ulvik, Vaksdal, Voss og Øygarden

 

Formålet med samarbeidet er å ivareta deltakerkommunens lovfestede plikt til å ha en interkommunal beredskap mot akutt forurensning

§ 10 Vertskommune og vertsbrannvesen
 Bergen kommune er vertskommune for IUA Bergen region. Vertskommuneansvaret utøves
 av Bergen brannvesen. Vertskommunen skal forestå den daglige driften av samarbeidet.
 Videre skal vertskommunen være et kompetansesenter for regionen, og skal kunne gi faglige
 råd om beredskap til deltakerkommunene og yte bistand også ved kommunale aksjoner mot
 akutt forurensning.
 
 § 11 Sekretariatet
 Sekretariatet er tillagt Bergen brannvesen

9. Administrasjon
 IUA Bergen region skal dekke vertskommunen sine kostnader til administrasjon av samarbeidet, herunder kostnader knyttet til ledelsen av utvalget og driften av sekretariatet. 

 

 

Bergen kommune

Kvam herad - skjenkekontroll

 

SA 1999-2003 - 0084 - U60 -  sak 02/00344 - Avtale med Kvam herad om kontroll med sals- og skjenkestader

15.05.2002

 

 

Ja

Kontroll med sals- og skjenkestader
 Kontroll med sals- og skjenkeløyve
 Opplæring/rektrutering av sals- og skjenkepersonell
 Haldningsskapande arbeid på omsetjingsledd og brukarar
 Samarbeid med politi og andre faggrupper i kommunane / instansar med ansvar etter alkohollova for å fjremja lova sin intensjon og føremålet med lova.

Vertskommunesamarbeid

Kvam herad

 

 

Kvam herad

Kvam herad - Tilsyn med sal av tobakksvarer

 

17/652

12.12.2018

 

 

Ja

Tilleggsavtale til skjenkekontrollavtale av 15.05.2002
 Kvam herad ved eining for alkohol og servering skal føra tilsyn med registrerte
 salsplassar for tobakk etter tobakksalgsforskriften («FOR-2017-09-21-1446») kapittel 5, 5516-22.
 Salsplassar som er registrert i tobakkssalgs- og bevillingsregisteret skal kontrollerast
 minst ein gang årleg, eller så ofte som behovet tilseier.

Vertskommunesamarbeid

Kvam herad

 

 

Kvam herad

110 sentralene - Bergen kommune

 

16/867

22.05.2018

 

Vest 110-region:
 Med hjemmel i brann- og eksplosjonsvernloven§ 37 (1) jf.§ 16 (1), fastsetter DSB en felles 110-region for kommunene Askvoll, Askøy, Aurland, Austevoll, Austrheim, Balestrand, Bergen, Bremanger, Eid, Eidfjord, Fedje, Fjaler, Fjell, Flora, Fusa, Førde, Gaular, Gloppen, Granvin, Gulen, Hornindal, Hyllestad,
 Høyanger, Jondal, Jølster, Kvam, Kvinnherad, Leikanger, Lindås, Luster, Lærdal, Masfjorden, Meland, Modalen, Naustdal, Odda, Os (Hordaland), Osterøy, Radøy, Samnanger, Selje, Sogndal, Solund, Stryn,
 Sund, Tysnes, Ullensvang, Ulvik, Vaksdal, Vik, Voss, Vågsøy, Øygarden og Årdal.

 

Avtalen innebærer at samarbeidskommunene overlater ufførelsen av 110-tjenester til
 administrasjonen i vertskommunen. Dette skjer ved at den enkelte samarbeidskommune gjennom
 nærværende avtale detegerer sin myndighet til å utføre nevnte tjenester til byråds lederen i
 vertskommunen.
 Samarbeidskommunene utgjør en 11 0-region, og det inngås likelydende avtaler mellom
 vertskommunen og alle samarbeidskommunene.
 I praksis drives i lO-sentralen i Hordaland som en egen avdeling i Bergen brannvesen. Alle ansatte i
 sentralen er ansatt i Bergen kommune.

Samarbeidet er innrettet som et administrativt vertskommunesamarbeid med hjemmel i
 kommuneloven av 25. september 1991 nr. 107 § 28-1 b, med Bergen kommune som vertskommune
 og de øvrige kommuner som samarbeidskommuner.

Bergen kommune

 

 

Bergen kommune

Andre samarbeidsavtalar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samarbeidsavtale mellom Hardanger/Voss kompetanseregion og Statped Vest

12/150

 

 

 

 

 

Føremålet med rammeavtalen er a bidra til at barn, unge og vaksne med særskilde
 behov far eit likeverdig, tilpassa og inkluderande opplæringstilbod.
 Rammeavtalen vert forankra både politisk og administrativt i kommunen/
 fylkeskommunen. Avtalen skal danne grunnlag for samarbeidsavtalar på operativt nivå.
 Dette omfattar kartlegging, utgreiing, utforming av tiltak og radgjeving/rettleiing i
 individsaker eller relatert til systemretta arbeid. Dette omfattar også oppbygging av
 kompetanse i kommunen eller i brukarsaker. Rammeavtalen skal danne grunnlag for å
 evaluere og måle effekt av tenestene.
 Denne rammeavtalen skal legge til rette for samarbeidet mellom Eidfjord kommune og Statped

 

 

 

 

 

Avtale om kjøp av prosjektleiar

20 %

21/377

21.12.2021

 

Eidfjord
 Ulvik

 

Ulvik herad skal utføra tenester for Eidfjord kommune innanfor
 prosjekt i Helse og omsorg. Dette inneber først og fremst:
 - Velferdsteknologi

Kjøp av tenester

 

 

 

 

Avtale om kjøp av landbrukstenester

20 %

20/156
 19/571

18.09.2020
 15.07.2019

 

Eidfjord
 Ulvik

Ja

 

Kjøp av tenester

Sakshandsamar nyttar Sak-/arkivsystemet til Eidfjord kommune

 

 

 

Avtale om kjøp av sekretærtenester for kontrollutvalet

100 %

04/592
 14/927 prisjustert

01.01.2005

 

Eidfjord
 Hordaland fylkeskommune - Vestland fylkeskommune

Ja

Fylkeskommunen skalutføra følgjande sekretariatstenester for kommunen sitt kontrollutval:
 - forebuing av møte i kontrollutva!et, det vil seia innkalling, kopiering og utsending av saksdokument,
 - kontroll med at sakene er forsvarleg utgreidde
 - kontroll med at sakene blir lagde fram for kontrollutvalet og eventuelt kommunestyret i rett tid
 - deltaking i møta i kontrollutvalet og føring av møtebok
 - kontroll med at vedtak i kontrollutvalet blir sette i verk og at planar blir følgde opp
 - vedtaksoppfolging i samsvar med rutinar hos det enkelte kontrollutvalet
 - journa!føring av saksdokument og korrespondanse
 - administrative sekretærtenester for kontrollutvalet.
 Sekretariatet kommuniserer med leiaren for kontrollutvalet når det gjeld utføring av tenesta.
 Kommunen skal syta for datakommunikasjon mellom kommunen/ kontrollutvalet og sekretariatet på
 ein slik måte at det ikkje er nødvendig for sekretariatet aha kontortid i kommunen.

Kjøp av tenester

Vestland fylkeskommune - sekretariat for kontrollutvalet
 Kjartan Haugsnes

 

 

Eidfjord kommune

Kvam herad - Driftsavtale

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvam herad

 

 

 

Kvam herad - Sekretær samarbeidsutvalet - Pleie- og omsorg

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvam herad

 

 

 

Bergen kommune - Sivilforsvar - Forvaltning

 

 

 

 

 

 

 

 

Bergen kommune

 

 

 

Laster...