Hopp til hovedinnhold (trykk enter)
Arkivplan.no
Printer-ikon Utskriftsvennlig versjon

Arkivnøkkel for Fjellstyra

   

                          A R K I V N Ø K K E L FOR FJELLSTYRENE

KLASSE

SAKSTYPE

SIDE

 

 

 

0

Organisasjon og administrasjon

3

 

 

 

1

Økonomi

6

 

 

 

2

Stillinger og personell

8

 

 

 

3

Arealdisponering

9

 

 

 

4

Natur, friluftsliv, verneområder

12

 

 

 

5

Skogbruk

14

 

 

 

6

Jakt og fiske

15

 

 

 

7

Annen næringsvirksomhet

18

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arkivnøklens klasseinndeling og innholdet i de enkelte klassene

 

Klasse

Sakstype

Side

Klasse

Sakstype

Side

 

Klasse 0: Organisasjon og administrasjon                               Klasse 5: Skogbruk

 

00

Generelt

3

50

Generelt

14

01

Fjellstyret

3

51

Ressursgrunnlaget

14

02

Intern planlegging

4

52

Oppgaver og statistikk

14

03

Eiendommer, anlegg, hus, lokaler

4

53

Skogproduksjon, skogkultur

14

04

Tjenester og informasjonsvirksomhet

4

54

Avvirkning, transport

14

05

Inventar, utstyr, transportmidler

4

55

 

 

06

Forbruksvarer, rekvesita

5

56

Skogskader

14

07

 

 

57

 

 

08

 

 

58

 

 

09

 

 

59

 

 

 

Klasse 1: Økonomi                                                                    Klasse 6: Jakt og Fiske

 

10

Generelt

6

60

Generelt

15

11

Budsjett

6

61

Jaktforvaltning

15

12

Regnskap og revisjon

6

62

Dyreliv, viltstell

15

13

Spesielle utgifter og inntekter

6

63

 

 

14

Tilskudd, refusjoner

6

64

Fiskeforvaltning

16

15

Forsikringer, erstatninger

7

65

Fisk, fiskestell

16

16

Fond, legater, lån

7

66

Andre særrettigheter

17

17

Plassering av midler

7

67

 

 

18

 

 

68

 

 

19

 

 

69

Annet om jakt og fiske

17

 

Klasse 2: Stillinger og personell                                              Klasse 7: Annen næringsvirksomhet

 

20

Generelt

8

70

Generelt

18

21

Stillinger

8

71

Hytter, reiseliv

18

22

 

 

72

Skog-, tre-, steinprodukter m.v.

18

23

Lønn og pensjon

8

73

 

 

24

Reise

8

74

Tjenester (konsulentvirksomhet)

18

25

Arbeidsvilkår, -forhold, -tvister

8

75

 

 

26

 

 

76

 

 

27

Personalpolitikk, - opplæring

8

77

 

 

28

 

 

78

 

 

29

 

 

79

 

 

 

Klasse 3: Arealdisponering                                                       Klasse 8:

 

30

Generelt

9

 

 

 

31

Ressurser, kartlegging, grenser

9

 

 

 

32

Arealplanlegging

9

 

 

 

33

Bergverk, grus, jordbruk, reindrift

10

 

 

 

34

 

 

 

 

 

35

Samferdsel, veier

10

 

 

 

36

Tomter, bebyggelse

11

 

 

 

37

Vann og vassdrag

11

 

 

 

38

 

 

 

 

 

39

 

 

 

 

 

 

Klasse 4: Natur, friluftsliv, verneområder                                Klasse 9:

 

40

Generelt

12

 

 

 

41

Verneområder

12

 

 

 

42

 

 

 

 

 

43

Friluftsliv, ferdsel

12

 

 

 

44

Miljøspørsmål og miljøvern

13

 

 

 

45

Oppsyn, ulovligheter

13

 

 

 

46

 

 

 

 

 

47

 

 

 

 

 

48

 

 

 

 

 

49

 

 

 

 

 

 

Klasse 0:   Organisasjon og administrasjon

 

00     GENERELT

 

000             Generelle instrukser og bestemmelser

                   (som ikke kan henføres til bestemte faggrupper; herunder saksbehandlingsregler,

                  forvaltningslov, offentlighetslov, sikkerhets- og beskyttelsesinstruks,

                   personregisterlov, flagg og målbruk)

 

001             Offentlig forvaltning (organisasjon og administrasjon)

001.0          Generelt

001.1          Staten

001.3          Fylkesadministrasjon

001.4          Kommunal administrasjon (kommunale råd og utvalg)

 

01     FJELLSTYRET (oppbygging og administrative organer)

                  

010             Generelt (administrative regler og bestemmelser)

 

011            Organisasjonsmessig oppbygging

011.0          Generelt (målsetting, instruks, arbeidsreglement)

011.1          Fjellstyret (medlemmer, valg)

011.2          Fjellstyrekontoret, administrasjon

011.3          Norges Fjellstyresamband (og event. regionale samarbeidsorganer for fjellstyrer)

011.4          Allmenningsstyrene

011.5          Bedrifter, selskaper hvor fjellstyret har eierinteresser

011.6          Grunneierlag/utmarkslag (hvor fjellstyret er part)

011.8          Statskog

011.9          Annet om organisasjonsmessig oppbygging

 

012             Fjellstyrets administrative organer, utvalg, verneombud (inkl. sekretariat)

012.0          Generelt

012.1          Styremøter, protokoller

012.4          Verneombud. Arbeidsmiljøutvalg

012.5          Interne utvalg, faste og midlertidige

 

014             Arbeidstakerorganisasjoner

014.0          Generelt

014.1          Medbestemmelsesmøter, forhandlingsmøter

014.2          AMU-møter

014.8          Fagforeninger

 

016             Fellesorganer, samarbeidsorganer (eksterne organer, prosjekter, utvalg)

016.0          Generelt

016.1          Representasjon i faste organer

016.2          Deltakelse i utredningsutvalg, prosjekter o.l.

 

017             Andre organer

017.0          Generelt

017.1          Grunneierlag/utmarkslag

017.2          Ideelle organisasjoner (jeger- og fiskerforeninger m.m.)

017.8          Andre

 

02     INTERN PLANLEGGING

 

020             Generelt

 

021             Langtidsplaner, strategiske planer, arbeidsplaner

 

022             Interne møter og arrangementer

 

03     EIENDOMMER, ANLEGG, BYGNINGER, LOKALER

 

030             Generelt

 

031             Produksjonsanlegg

 

032             Kontorlokaler

 

033             Spesiallokaler (verksteder, lager, garasjer o.l.)

 

035             Egne hytter (åpne hytter, utleiehytter, andre hytter/buer)

035.0          Generelt om egne hytter

035.1          Oppsynshytter (arkiveres fortrinnsvis etter GAB-nr.)

035.2          Utleiehytter (arkiveres fortrinnsvis etter GAB-nr.)

035.3          Åpne buer (arkiveres fortrinnsvis etter GAB-nr.)

035.4          Annet om egne hytter o.l

 

037             Bruk av andres hytter (lån, leie o.l.)

 

038             Tjenesteboliger, o.l.

 

04     TJENESTER OG INFORMASJONSVIRKSOMHET

 

040             Generelt

 

041             Kontortjenester og støttefunksjoner

041.0          Generelt

041.1          Arkiv

 

044             Bibliotek (bøker, aviser, tidsskrifter, årsmeldinger, utredninger o.l.)

 

045             Tekniske tjenester

 

046             Informasjonsvirksomhet

046.0          Generelt

046.1          Generelle rapporter, herunder årsmeldinger

046.2          Informasjon til presse og kringkasting

046.3          Spesielle publikasjoner

046.4          Info.tavler o.l.

046.5          Film og billedtjeneste

046.6          Messer og utstillinger

046.7          Møter, konferanser, foredrag

046.9          Annet om informasjonsvirksomhet

 

05     INVENTAR, UTSTYR OG TRANSPORTMIDLER

 

050             Generelt (herunder anbudsforskrifter m.v., inventar- og utstyrslister)

                                     

051             Kontorinventar (telefon, telefax, kontormaskiner)

 

053             EDB maskinvare og programvare

 

054             Anleggsutstyr

 

055             Feltutstyr

 

057             Transportmidler

 

06     FORBRUKSVARER, REKVISITA

 

060             Generelt

 

062             Kontorrekvisita

062.0          Generelt

062.1          Blanketter, formularer, konvolutter

062.2          Bestillinger av kontorrekvisita og forbruksvarer

 

067             Sanitær og renholdsmidler

 

069             Annet om forbruksvarer og rekvesita

 

Klasse 1:   Økonomi

 

10     GENERELT

 

100             Generelt  (regelverk, rutinehåndbok, økonomiske analyser, prognoser)

 

105             Lønninger, inntekter, lønnsoppgaver

 

11     BUDSJETT

 

110             Generelt  (herunder bevilgningsreglement, kontoplaner)

 

111             Budsjett

 

12     REGNSKAP OG REVISJON

 

120             Generelt

 

123             Regnskap

 

124             Anvisningsmyndighet, fullmakter o.l.

 

127             Revisjon

 

13     SPESIELLE UTGIFTER, INNTEKTER

 

130             Generelt  (herunder betalingsrutiner, lover)

 

131             Skatter og avgifter

131.0          Generelt (herunder endringer i skattebetaling iflg. lov)

131.1          Merverdiavgift/investeringsavgift

131.2          Arbeidsgiveravgift

131.6          Skatter og avgifter

131.7          Gjeldsrenter

131.9          Annet om skatter og avgifter

 

132             Kommunale avgifter

 

133             Gjeldende priser, festeavgifter, bortleie, m.m.

                                     

136             Utestående fordringer, innkreving, inkasso, tap

                                     

137             Gaver, bidrag.

 

139             Annet om spesielle utgifter og inntekter

 

14     TILSKUDD OG REFUSJONER

 

140             Generelt

 

141             Fjellstyrets egne tilskuddsordninger

141.0          Generelt

141.1          Veier

141.2          Friluftsformål m.v.

141.9          Andre tilskudd

 

142             Refusjoner (oppsynsrefusjon fra Statskog, andre refusjoner)

 

145             Tilskudd (fra andre)

145.0          Generelt

145.1          Tilskudd veger

145.3          Friluftsformål (vilt- og fiskefonsdsmidler)

145.4          Grunneierfondet

145.9          Andre tilskudd

 

15     FORSIKRINGER, ERSTATNINGER

 

151             Erstatninger (fiske, jakt, beite m.m.)

 

152             Forsikringer

152.0          Generelt

152.1          Personforsikring

152.3          Bygnings-, utstyrs- og maskinforsikringer m.v.

 

16     FOND, LEGATER, LÅN OG GARANTIER

 

160             Generelt

 

161             Fond (grunneierfond, investeringsfond o.l.)

 

162             Legater

 

163             Lån

 

164             Garantier

 

17 PLASSERING AV MIDLER 

 

170             Generelt om kontohold (forhold vedr. bank, post og kasse)

 

173             Aksjer og andeler

 

 

Klasse  2:  Stillinger og personell

 

20     GENERELT

                                     

200             Generelt (regel- og avtaleverk, - lover, forskrifter og avtaler i arbeidsforhold)

 

21     STILLINGER

 

210             Generelt  (herunder stillingsoversikter)

 

211             Stillingsbeskrivelser, instrukser, kunngjøringer, søknader

 

212             Stillinger/personmapper (tilsetting, avskjed, oppsigelse, permisjoner, kurs o.a.)

 

23     LØNN OG PENSJON

 

230             Generelt

 

231             Regulativer og tariffer (hovedtariffavtaler, andre avtaler)

 

232             Særlige tillegg og godtgjørelser (overtid, arbeidsklær m.m.)

 

233             Honorarer (møtegodtgjørelse o.a.)

 

234             Utbetalingsregler, fradrag i lønn (fagforeningskont., forskudd, husleietrekk)

 

235             Pensjon, trygder

 

236             Arbeidsgiveravgift

 

24     REISE

                                     

241             Godtgjøring for reise, diett, overnatting, og bestemmelser om flytting

 

25     ARBEIDSVILKÅR, ARBEIDSFORHOLD OG    ARBEIDSTVISTER

 

250             Generelt

 

251             Arbeidstid (regler om arbeidstid, fleksitid, timeføring, avspassering m.v.)

 

252             Ferie, ferieloven

                  

253             Aldersgrensebestemmelser

 

254             Arbeidsmiljø, helse- og vernetjeneste, bedriftshelsetjeneste

 

255             Velferdstiltak

 

259             Arbeidstvister (streik, lockout)

 

27     PERSONALPOLITIKK, -UTVIKLING OG -OPPLÆRING

 

270             Generelt (herunder medarbeidersamtaler)

 

271             Personalpolitikk (herunder rekrutteringspolitikk)

271.0          Generelt

271.1          Rekruttering

271.2          Yrkespraksis, utplassering av skoleelever, yrkesorientering

271.3          Arbeidsmarkedstiltak, sysselsettingstiltak

 

274             Kurs, konferanser, studiereiser, stipend, utveksling

Klasse 3:   Arealdisponering

 

30     GENERELT

 

300             Lover (plan- og bygningslov, tomtefestelov m.v.)

 

301             Eiendom (hjemmel m.v.)

 

31     RESSURSER. KARTLEGGING. GRENSER

 

310             Generelt (generelle retningslinjer)

 

311             Ressurser. Kartlegging

311.0          Generelt

311.1          Eiendomskart

311.2          Flyfotografering, flyfotografier

311.3          NGO, topografisk kart

311.4          Økonomiske kart

311.5          Temakart

311.6          Andre kart

311.9          Annet om kart og flyfotografier

 

313             Kjøp og salg av grunn. Makeskifte

 

314             Matrikkel. Gab. Tinglysing (også sammenføyninger)

 

315             Jordskifte, rettssaker

315.0          Generelt

315.1          Jordskifte, grensegangssaker

315.2          Makeskiftesaker

315.3          Saker for herreds- og lagmannsrett

315.9          Annet om jordskifte og rettssaker

 

316             Grenser, gjerder

316.0          Generelt

316.1          Grensespørsmål

316.2          Gjerdespørsmål

316.7          Ulovligheter

316.9          Annet om grenser og gjerder

 

317             Kontrakter vedr. feste og rettigheter, forpaktning

317.0          Generelt

317.1          Festekontrakter

317.2          Leiekontrakter, -forpaktning

317.9          Annet om feste og rettigheter

 

32     AREALPLANLEGGING, AREALDISPONERING

 

320             Generelt

 

321             Fylkesplaner. Andre overordnede planer

 

322             Kommuneplaner

 

323             Reguleringsplaner/detaljplaner (hytteplaner m.m.)

 

329             Annet om arealplanlegging

 

33     BERGVERK. GRUS. JORDBRUK. REINDRIFT (grunnutnyttelse)

                                     

330             Generelt (herunder planer)

                                     

331             Mineraler, bergverksanlegg (drift, mutingsretter, oppgaver, ulovligheter, anlegg)

 

332             Grus, sand og stein

332.0          Generelt

332.1          Uttak av grus. Søknad om uttak av grus, sand, stein

332.7          Ulovligheter

332.8          Oppgaver. Statistikk      

 

333             Torv, matjord

333.0          Generelt

333.1          Søknader om uttak av matjord og torv

333.7          Ulovligheter

333.8          Oppgaver. Statistikk

 

334             Planteliv.

334.0          Generelt

334.1          Reinlav, moseplukking o.l.

334.2          Annen utnyttelse (bær, birøkt o.l.)

334.7          Ulovligheter

334.8          Oppgaver. Statistikk

 

335             Jordbruk, reindrift

335.0          Generelt

335.1          Dyrkingsparseller, kulturbeiter, bygselsbruk, slåtteland, fellesbeite m/hus.

335.2          Setrer/støler

335.3          Beiting, beitelag, havningskontrakt, reingjerde/sauegjerde, reinbeite, forsøksbeite

335.7          Ulovligheter

335.8          Oppgaver. Statistikk

 

35     SAMFERDSEL, VEIER

 

350             Generelt

 

351             Offentlige veier, veiplaner, jernbaner

351.0          Generelt

351.1          Offentlige veier (RV, fylkesveier, komm. veier), veiplaner

351.2          Parkeringsplasser, avkjørsler, veisideanlegg, rasteplasser m.m.

351.3          Gangveier, sykkelveier, broer

351.6          Jernbaner

351.7          Ulovligheter

351.8          Oppgaver. Statistikk

 

352             Andre veiretter og veianlegg

352.0          Generelt (forskrifter m.v.)

352.1          Egne veier og veiretter

352.2          Fellesanlegg, veiforeninger, Statskog's veier og veiretter

352.3         Gangveier, stier, bruer, parkeringsplasser, rasteplasser o.l.

352.7          Ulovligheter

352.8          Oppgaver. Statistikk

 

354             Kraftlinjer. Elektrisk forsyning. Tele. Taubaner

354.0          Generelt

354.1          Overføringslinjer

354.2          Lokale elektriske linjer

354.3          Trafokiosker. Radiolinjestasjoner. TV-omformere. Kabel. Navigasjonsantenne

354.4          Taubaner o.l.

354.7          Ulovligheter

354.8          Oppgaver. Statistikk

 

355             Flyplasser, landingsstriper

 

36     TOMTER OG BEBYGGELSE

 

360             Generelt

 

361             Utbyggingsformål, boligformål, industri

361.0          Generelt

361.2          Utbyggingsformål

361.3          Boligformål

361.4          Industri

361.7          Ulovligheter

361.8          Oppgaver. Statistikk

 

362             Punktfester, hytter, gammer, naust

362.0          Generelt

362.1          Hytter

362.2          Gammer/naust, avgiftsfri bebyggelse

362.7          Ulovligheter

362.8          Oppgaver. Statistikk

 

363             Camping. Caravan. Turistformål. Veisideanlegg

 

364             Utbygging til andre formål (idrettsanlegg, lysløyper, skyteomr., brygge, kai m.v.)

 

366             Midlertidige avtaler og tillatelser

 

37     VANN OG VASSDRAG

 

370             Generelt

 

371             Vassdragsundersøkelser. Ressursgrunnlaget

 

372             Vassdragsreguleringer. Vannverk. Oppdemninger. Elveforebygging

372.0          Generelt

372.1          Fallretter, vassdragsreguleringer/konsesjoner¨

372.2          Vannverk. Mindre oppdemninger. Elveforebygging

372.9          Annet om vassdragsreguleringer, vannverk, oppdemninger, elveforebygging

 

373             Vann og kloakkanlegg. Brønner

 

374             Fiskeoppdrettsanlegg

 

379             Annet om vann og vassdrag

Klasse 4:   Natur, friluftsliv, verneområder

 

40     GENERELT

 

400             Generelt naturvern, lover, forskrifter m.v.

 

41     VERNEDE OMRÅDER

 

410             Generelt

 

411             Nasjonalparker, Landskapsvernområder

411.0          Generelt

411.1          Generelle data (Fredningsvedtak, kart, flyfoto, skjøtselsplaner)

411.2          Nasjonalparktjeneste (Arbeidsplaner, oppsynsbevis, utstyr)

411.3          Rapporter, årsmeldinger

411.4          Dispensasjoner ol

411.6          Informasjon

411.7          Ulovligheter

411.9          Diverse

 

412             Naturreservater, naturminner (v/lov)

412.0          Generelt

412.1          Generelle data (Fredningsvedtak, kart, flyfoto, skjøtselsplaner)

412.2          Nasjonalparktjeneste (Arbeidsplaner, oppsynsbevis, utstyr)

412.3          Rapporter, årsmeldinger

412.4          Dispensasjoner o.l.

412.6          Informasjon

412.7          Ulovligheter

412.9          Diverse

 

413             Andre vernede områder (adm. vedtak)

 

415             Fornminner. Kulturminner

415.0          Generelt

415.1          Fornminner og kulturminner (mappe for hvert objekt/sted)

 

416             Artsfredninger

 

417             Andre fredninger (mot hyttebygging, beite m.v.)

 

43     FRILUFTSLIV. FERDSEL

 

430             Generelt

 

431             Ressursgrunnlaget. Friluftsplaner

 

433             Friluftsliv

433.0          Generelt

433.1          Tilrettelegging av friluftsområder.  (merking, sikring, info., hunde-/skiløyper, stier

                  villcamping.)

433.2          Stevner, arrangementer (o-løp, leire m.m.)

433.7          Ulovligheter

433.9          Annet om friluftsliv

 

434             Motorisert ferdsel i utmark

434.0          Generelt

434.1          Tilrettelegging av motorisert ferdsel

434.2          Merking, sikring

434.3          Informasjon

434.4          Dispensasjoner

434.7          Ulovligheter

 

435             Andre disponeringer (f.eks. øvingsområder for militæret)

 

44     MILJØSPØRSMÅL. MILJØVERN

 

440             Generelt

 

441             Forurensning. Utslipp. Forsøpling

 

449             Annet om miljøspørsmål

 

45     OPPSYN. ULOVLIGHETER

 

450             Generelt (tjeneste- og samarbeidsplaner, oppdrag, politimyndighet m.m.)

 

451             Oppsynsrapporter (observasjoner som gjøres)

 

459             Diverse (befaringer, ulovligheter, miljøkriminalitet m.m.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasse 5:     Skogbruk

 

50     GENERELT

 

500             Generelt

 

51     RESSURSGRUNNLAGET

 

510             Generelt (flerbruksplaner m.m.)

 

512             Driftsplaner. Skogplaner

 

513             Bruksrett til trevirke

 

52     OPPGAVER OG STATISTIKK

 

520             Generelt

 

53     SKOGPRODUKSJON. SKOGKULTUR

 

530             Generelt (skogproduksjon m.m)

 

532             Skogkultur og bestandspleie (grøfting, forsøksfelt, gjødsling, sprøyting m.m.)

 

534             Vernskog (verneskogbestemmelser)

 

54     AVVIRKNING. TRANSPORT

 

540             Generelt (hogst, vedutvisning m.m.)

 

56     SKOGSKADER

 

560             Generelt (klima-, sopp-, råte- og insektskader, forurensning)

 

561             Skogbrann

 

565             Beiteskader

 

 

Klasse 6:   Jakt og fiske

 

60     GENERELT

 

600             Generelt om jakt og fiske (viltloven, innlandsfiskeloven)

 

61     VILTFORVALTNING

 

610             Generelt

610.0         Generelt (jakttider, jaktmåter m.v. - herunder jakt etter fjelloven, leieavtaler,

                  samarbeidsavtaler)

610.1          Bortleie av jaktrettigheter

 

611             Tillatelser

611.0         Generelt (til å felle vilt, bruk av hund, ettersøkshund, ringmerking, fallvilt m.v.)

611.1          Treningsfelt

611.2          Jaktprøver

611.3          Fangst (feller)

611.4          Andre tillatelser

 

612             Storviltjakt - villrein, elg/hjort og rådyr (inndeles etter art og legges etter

                  hverandre i arkivet; først villrein under ark. nr. 612.0-612.9, deretter elg/hjort, og

                  til sist rådyr med samme arkivnumre)

612.0          Generelt (priser, forskrifter fra DN, Statskog, formularer o.l)

612.1          Jaktrett (tildeling, fortrinnsrett, kvoter, tellende viltareal)

612.2          Salg av jaktkort/kontrakter med jaktlag (trekking, søknader)

612.3          Forvaltningsorganer (villreinutvalg, villreinnemd, elgregion, driftsplanområde,

                  avtaler om fellesjakt))

612.5          Beiteskader - elgskadefond

612.7          Ulovligheter (oppsyn)

612.8          Oppgaver og statistikk

612.9          Annet om storviltjakt

 

613             Småviltjakt (om behov - inndeling som under storviltjakt)

613.0          Generelt (priser, forskrifter fra DN, formularer o.l)

613.1          Jaktrett (Tildeling, fortrinnsrett, kortbegrensninger)

613.2          Salg av jaktkort (trekking, søknader)

612.3          Forvaltningsorganer

613.7          Ulovligheter (oppsyn)

613.8          Oppgaver. Statistikk

613.9          Annet om småviltjakt

 

615             Ikke jaktbare arter

 

619             Annet om viltforvaltning

 

62     DYRELIV, VILTSTELL (jaktbare og ikke-jaktbare dyrearter)

 

620             Generelt

 

621             Ressursgrunnlaget

621.0          Generelt

621.1          Viltstellområder

621.2          Tellinger og bestandsregistreringer

621.3          Aldersbestemmelse (kjever, vingeprøver o.l.)

621.4          Viltsjukdommer

621.5          Rovviltskader, -registreringer

621.6          Forurensninger (påvirkning - tungmetaller, radioaktivitet o.a.)

621.9          Annet om ressursgrunnlaget

 

622             Viltstelltiltak

622.0          Generelt

622.1          Skjøtsel

622.2          Rovviltregulering, -avskyting

 

629             Annet om dyreliv og viltstell

 

64     FISKEFORVALTNING

 

640            Generelt

640.0         Generelt (fisketider, fiskemåter m.v. - herunder fiske etter fjelloven, leieavtaler,

                  samarbeidsavtaler)

640.1          Bortleie av fiskerettigheter

 

641             Tillatelser

641.0          Generelt

641.1          Stamfiske

641.2          Undersøkelser i vann og vassdrag

641.3          Fiskekonkurranser

641.4          Andre tillatelser

 

642             Administrasjon av  fiskerett

642.0          Generelt (fiskeregler, priser o.a.)

642.1          Egne fiskekort

642.2          Andre kortordninger (deltakelse i)

642.9          Annet om administrasjon av fiskerett

 

643             Innlandsfiske. Forpaktning. Leie

643.0          Generelt

643.1          Fiske etter fjelloven, fiskerett

643.2          Leieavtaler/forpaktning av vatn, damanlegg, andre avtaler om fiskrett.

643.7          Ulovligheter (oppsyn)

643.8          Oppgaver og statistikk

643.9          Annet om innlandsfiske, forpaktning og leie

 

644             Laksefiske, forpaktning og leie

 

649             Annet om fiskeforvaltning

 

65     FISK. FISKESTELL

 

650             Generelt

 

651             Ressursgrunnlaget

651.0          Generelt

651.1          Planer/registreringer/undersøkelser

651.2          Fiskesjukdommer

651.6          Forurensninger (påvirkning - tungmetaller, radioaktivitet o.a.)

621.9          Annet om fisk og fiskestell

 

 

652             Kultivering, fiskestell og fiskefremmende tiltak

652.0          Generelt

652.1          Utsettinger

652.2          Kalking

652.3          Gyteforhold

652.4          Fiskebekjempelse, -uttynning

652.5          Fiskedammer

 

653             Status - vann og elver

653.0          Generelt

653.1          De enkelte fiskevann og fiskeelver (arkiveres alfabetisk på navn)

 

659             Annet om fisk og fiskestell

 

66     ANDRE SÆRRETTIGHETER

 

660             Generelt (til jakt og fiske)

 

69     ANNET OM JAKT OG FISKE

 

690             Generelt

 

Klasse 7:   Annen næringsvirksomhet

 

70     GENERELT

 

700             Generelt

 

71     HYTTER, REISELIV

 

710             Generelt

 

711             Hytter

711.0          Generelt  (retningslinjer, oversikter, priser m.v.)

711.1          Utleie av hytter

711.2          Produksjon av hytter

711.9          Annet om hytter

 

712             Reiseliv (turisme)

712.0          Generelt

712.1          Markedsføring

712.2          Salg - samarbeidsavtaler

712.9          Annet om reiseliv (turisme)

 

719             Annet om hytter og reiseliv

 

72     VIDEREFOREDLING SKOG- OG TREPRODUKTER,       STEIN 

720             Generelt

 

74     SALG AV TJENESTER (KONSULENTVIRKSOMHET) 

740             Generelt

Laster...